آئين‌نامه نحوه دريافت شهريه

توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي

در اجراي بند 12 از ماده 9 كليات آئين‌نامه تاسيس موسسات آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي مصوب چهل و يكمين جلسه مورخ 23/07/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور انسجام بخشي و يكپارچگي در سياست گذاري و نظارت بر نحوه و ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي و پاسخگويي به ذينفعان، اين آئين‌نامه به اجرا گذاشته مي‌شود.

 

ماده 1) تعاريف و اختصارات

وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

موسسه: منظور هريك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري است.

شهريه: سهمي از هزينه‌هاي تحصيلي و متشكل از دو بخش ثابت و متغيير است كه برابر ضوابط مصوب و در قبال برخورداري از خدمات آموزشي از دانشجو دريافت مي‌شود.

شهريه ثابت: بخشي از شهريه است كه تعيين ميزان و نحوه دريافت آن فارغ از واحدهاي درسي انتخابي دانشجو انجام مي‌شود.

شهريه متغير: بخشي از شهريه است كه ميزان آن براساس ضوابط مصوب، با توجه نوع و تعداد واحد انتخابي تعيين و دريافت مي‌شود.

انتقال: تغيير محل تحصيل دانشجو از يك موسسه به موسسه ديگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصيلي است.

دانشجوي مهمان: اطلاق به دانشجويي است كه تعدادي از واحدهاي خود را براساس مقررات آموزشي مصوب در موسسه ديگري جزء موسسه مبداء مي‌گذارند.

انصراف: به مفهوم ترك تحصيل دائم دانشجو در رشته محل مشخص است كه با درخواست دانشجو و موافقت موسسه تحقق مي‌يابد.

سقف مدت تحصيل: اطلاق به تعداد نيمسال‌هاي تحصيلي مجاز دانشجو به شرح مندرج در آئين نامه آموزشي مصوب است.

 

ماده 2) موسسه مجاز است در ابتداي هر نيمسال تحصيلي براي نام‌نويسي از پذيرفته‌شدگان و دانشجويان، مبتني بر ضوابط و مقررات مصوب، و در ازاي ارائه خدمات آموزشي و كمك آموزشي نسبت به دريافت شهريه اقدام كند.

تبصره 1- دريافت هرگونه سند تعهدآوري همچون چك ياسفته يا وجه نقد از دانشجو بعنوان تضمين و يا وديعه و پيش ثبت‌نام، ممنوع است. اما در موارد تقسيط شهريه، دريافت چك و يا اسناد تعهدآور ديگر از دانشجو به عنوان تضمين پرداخت شهريه، بلامانع است.

تبصره 2- دريافت هرگونه وجهي مازاد بر شهريه با عنوان خدمات آموزشي يا عناوين ديگر (به استثناي خدمات درماني، حق بيمه و بيمه حوادث مطابق با مقررات صندوق رفاه دانشجويان) بدون مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ممنوع است.

 

ماده 3) دانشجوي مهمان در طول دوره مهماني موظف است نسبت به پرداخت شهريه ثابت به موسسه مبدا و شهريه متغير به موسسه مقصد اقدام كند.

 

ماده 4) دانشجوي انتقالي يا منصرف از تحصيل موظف است شهريه كامل يك نيمسال تحصيلي اعم از ثابت و متغيير (در مقاطع كارداني و كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته تا سقف 16 واحد تخصصی نظري و مقطع كارشناسي ارشد تا سقف 8 واحد تخصصی نظري) را به موسسه پرداخت كند.

تبصره- چنانچه دانشجوي منصرف از تحصيل پس از نام‌نويسي و قبل از شروع كلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نمايد، شهريه پرداختي آن نيمسال، به عنوان هزينه انصراف محسوب مي‌شود.

 

ماده 5) در مورد دانشجوياني كه بر اثر برنامه تكميل ظرفيت جا به جا مي‌شوند چنانچه سازمان سنجش آموزش كشور اسامي حائزين شرايط را حداكثر يك ماه بعد از شروع كلاسها اعلام نمايد، موسسه مبدا مكلف است شهريه متغيير دانشجوي مشمول جا به جايي را مسترد كند در غير اينصورت درخواست باز پرداخت از سوي دانشجو پذيرفته نيست.

 

ماده 6) در صورت استفاده از مرخصي تحصيلي، دانشجو موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را پرداخت كند.

 

ماده 7) شهريه دوره تابستان 50 درصد شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي به اضافه شهريه متغير تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو است.

تبصره- چنانچه دوره تابستاني در موسسه مبدا داير نباشد و دانشجو با كسب موافقت واحد مبدا تعدادي از واحدهاي درسي خود را در موسسه ديگري بگذراند، موظف به پرداخت شهريه ثابت و متغير به موسسه مقصد خواهد بود.

 

ماده 8) در صورت عدم ارائه دروس الزامي توسط موسسه مبدا و اجبار دانشجو به گذراندن دروس در موسسه ديگر، دانشجو مي‌تواند دروس مذكور را در موسسه ديگري بگذراند. در اينحال شهريه ثابت و متغير آن نيمسال به موسسه مقصد تعلق مي‌گيرد.

 

ماده 9) چنانچه تعداد واحدهاي درسي باقيمانده دانشجو در ترم آخر، اعم از پايان‌نامه، كارآموزي يا پروژه، حداقل 6 واحد باشد، دانشجو موظف است نسبت به پرداخت شهريه ثابت كامل و شهريه متغير دروس آن ترم اقدام كند.

تبصره 1- دريافت شهريه پايان‌نامه و پروژه در طول دوره تحصيل دانشجو تنها براي يك بار، مجاز است.

تبصره 2- در صورتيكه مدت تحصيل دانشجو با كسب مجوز از مراجع ذيربط بيش از سنوات مجاز ادامه يابد، دانشجو در نيمسال‌هاي اضافي موظف به پرداخت نصف شهريه ثابت است.

تبصره 3- استفاده دانشجو از فرصت معرفي به استاد برابر با ضوابط مندرج در آئين‌نامه آموزشي مستلزم پرداخت نصف شهريه ثابت توسط دانشجو خواهد بود.

 

ماده 10) دريافت هرگونه وجهي، اضافه بر شهريه نيمسال‌هاي تحصيلي دانشجويي كه برابر مقررات اخراج مي‌شود، مجاز نيست.

 

ماده 11) در صورت درخواست دانشجو مبني بر معادل‌سازي سوابق تحصيلي، وي مكلف است به ازاي هر يك از واحدهاي قابل قبول، پنج درصد شهريه ثابت آن نيمسال را به موسسه پرداخت كند.

 

ماده 12) در صورتي كه حذف كليه دروس نيمسال تحصيلي، قبل از زمان حذف و اضافه همان نيمسال باشد، شهريه متغيير دروس، حسب درخواست دانشجو، بازگردانده و يا ذخيره مي‌شود، اما شهريه ثابت غيرقابل برگشت است.

 

ماده 13) در صورت حذف اضطراري درس، شهريه متغير آن درس مسترد نمي‌گردد.

 

ماده 14) شهريه دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصيلي مجاز مطابق با تعرفه سال تحصيلي جاري محاسبه خواهد شد.

 

اين آئين‌نامه در 14 ماده و 8 تبصره در تاريخ 31/03/1394 به تائيد وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است و جايگزين آئين‌نامه‌هاي قبلي مي‌گردد و از آغاز سال تحصيلي 95-1394 لازم الاجرا است.

امور مالی موسسه

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-بلوار رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب پل عابر پیاده
تلفن: 4-04134481552    فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191 

 E-mail 1: Daneshvaran.ac.ir@gmail.com  and  E-mail 2: info@Daneshvaran.ac.ir