اطلاعيه خيلي مهم

موضوع : تمديد سنوات تحصيلي مشمولان داراي معافيت تحصيلي

سلام عليکم

   بدينوسيله به اطلاع آن عده از دانشجوياني که در مهلت مقرر سنوات تحصيلي مجاز خود ( کارداني 2.5 سال، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد ناپيوسته 3 سال، کارشناسي پيوسته 5 سال) واحدهاي خودرا به موقع به اتمام نرسانند اعلام مي دارد بنا به استناد بند 5 بخشنامه شماره 90/144/02/1023 مورخه 90/04/04 معاونت محترم نظام وظيفه عمومي استان آذربايجانشرقي جهت تمديد سنوات اخذ مجوز ادامه تحصيل از کميسيون موارد خاص در حين تحصيل در آخرين نيم سال تحصيلي سنوات مجاز طي تاريخ هاي اعلامي کميسيون موارد خاص استاني و اعلام به موقع به حوزه نظام وظيفه الزامي بوده، فلذا رعايت و اقدام بموقع دانشجويان مشمول اين بخشنامه ضروري بوده و مسئوليت هاي بعدي در عدم رعايت اجراي صحيح اين اطلاعيه به عهده خود دانشجو مي باشد و هيچ گونه مسئوليتي برعهده دانشگاه نمي باشد.

دانشجويان جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت http://police.ir مراجعه نمايند.

                                                           امور دانشجويي موسسه

مناقصه ها و مزایده ها

آرشيو
نرم افزاری سما سامانه    Powered by VanaCMS